Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EUROCAVE NEDERLAND B.V., PROF. EYKMANWEG 5, 5144 ND TE WAALWIJK, KAMER VAN KOOPHANDEL NR. 18128894

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen EuroCave Nederland B.V., ook handelend onder EuroCave Belgium, hierna te noemen EuroCave en een afnemer waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk van de hand is gewezen.

ARTIKEL 2: OFFERTES

Offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen. De offerte is niet automatisch geldig voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3: LEVERINGSTERMIJN

Lid 1: De leveringstermijn is in de meeste gevallen 6 tot 8 weken, mits niet op voorraad. De termijn voor levering vangt aan vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. Indien EuroCave nog gegevens nodig heeft voor de uitvoering van de levering, dan wel een aanbetaling, vangt de leveringstermijn pas aan nadat deze door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

Lid 2: Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de klant EuroCave derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij door EuroCave een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld.

Lid 3: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de levering franco aan huis. De vervoerder dient met een reguliere vrachtwagen te kunnen lossen. Betreft de levering een opdracht met een waarde van minder dan € 1000,00 inclusief btw, dan zal een bedrag extra in rekening worden gebracht als tegemoetkoming in de vrachtkosten.

Lid 4: Wanneer de termijn van levering op verzoek van de klant wordt uitgesteld, dient de klant het totaalbedrag alvast te voldoen. Kan het product na 2 maanden na de afgesproken leverdatum nog niet geleverd worden, dan is EuroCave gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen van € 50,00 per palletplaats per maand.

Lid 5: EuroCave is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, wanneer zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan schuld te wijten is en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. EuroCave kan zich beroepen op overmacht. Hieronder wordt verstaan, naast hetgeen in de wet dan wel de jurisprudentie is bepaald, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EuroCave geen invloed uitoefent, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Gedurende deze periode van overmacht worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij de verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

ARTIKEL 4: GARANTIE

Onderstaande garantievoorwaarden bepalen de condities waaronder en de mate waarin EuroCave garantie verleent, onverminderd de garantieverplichtingen uit hoofde van de wet en de met de eindgebruiker gesloten koopovereenkomst.

Lid 1. Op de door EuroCave geleverde producten wordt 24 maanden all-in garantie verleend, indien gebreken aan het product aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn met inachtneming van de voorwaarden zoals gesteld in de onderstaande leden. De eindgebruiker dient door middel van een aankoopbewijs de datum van aankoop aan te tonen. Garantie omvat zowel voorrijkosten, arbeidsloon als onderdelen.

Lid 2: In afwijking van het voorgaande:

 • Geldt een all-in garantie van 36 maanden voor wijnkasten van het merk EuroCave.
 • Geldt een aanvullende garantie van 24 maanden op onderdelen voor wijnkasten uit de Revelation, Inspiration en Champagne-series.
 • Geldt een aanvullende garantie van 84 maanden op onderdelen voor wijnkasten uit de Royale-serie.
 • Geldt voor alle EuroCave wijnkasten en humidors een garantie van 120 maanden op de interne koelleidingen, zie lid 10
 • Geldt voor bepaalde occasion modellen een kortere garantietermijn. EuroCave zal deze bij aanschaf aan de eindgebruiker melden.

Lid 3. Slechts indien het EuroCave product wordt gebruikt zoals voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing is de garantie geldig. Geen aanspraak op garantie bestaat in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen, voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het product niet van belang zijn. Uitgesloten zijn licht breekbare onderdelen zoals glas. Storingen ten gevolge van ongeautoriseerde wijzigingen aan het product, opzet of grove schuld en het niet in acht nemen van gebruiks- of montage instructies zijn uitgesloten.

Lid 4. Kosten van reparaties die niet door of in opdracht van de technische dienst van EuroCave uitgevoerd worden, worden niet vergoed. Indien gedurende de garantieperiode onterecht een beroep gedaan wordt op de technische dienst van EuroCave, dan zullen de kosten hiervan op basis van de dan geldende tarieven in rekening gebracht worden. Hiervoor is vereist dat de storing zoals gemeld door de eindgebruiker niet leidt tot de vaststelling van een defect of gebrek.

Lid 5. Producten waarvan vervoer redelijkerwijs mogelijk is en waarvoor op grond van onderhavige garantievoorwaarden aanspraak op garantie gemaakt wordt, dienen aan de dichtstbijzijnde servicepartner van EuroCave overhandigd of opgestuurd te worden. De vervangen onderdelen worden eigendom van EuroCave.

Lid 6. Voor zover herstelwerkzaamheden door EuroCave redelijkerwijs niet mogelijk zijn, wordt op verzoek van de eindgebruiker binnen bovengenoemde all-in garantietermijn een gelijkwaardig vervangend product geleverd. Bij levering van een vervangend product behoudt EuroCave zich het recht voor een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de tot dan toe genoten gebruiksduur.

Lid 7. Een reparatie gedurende de garantietermijn leidt niet tot een verlenging van voornoemde garantietermijn en vormt evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn voor ingebouwde onderdelen eindigt tegelijk met die van het product als geheel.

Lid 8. EuroCave is niet verantwoordelijk voor het in- en uitbouwen van producten. Indien een reparatie niet ter plaatse bij eindgebruiker uitgevoerd zal worden, dient het product leeg en transport klaar aangeboden te worden.

Lid 9. Uitgebreidere of andere aanspraken – in het bijzonder aanspraken op vergoeding van buiten het product ontstane schade – zijn uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.

Lid 10. Bijzondere bepaling bij intern gaslek bij alle EuroCave wijnkasten en humidors (niet geldig op ArteVino wijnkasten). Wanneer na onderzoek blijkt dat de kast een intern gaslek heeft, gelden de volgende regelingen:

 • Een defecte kast tot 3 jaar oud wordt geheel kosteloos vervangen door een nieuw model.
 • Bij een defecte kast van 3 jaar of ouder zijn onderzoeks- en vervoerskosten voor rekening van de eindgebruiker. EuroCave kan de defecte kast vervangen door een nieuw model, waarbij onderstaande kortingen op de nieuwprijs van toepassing zijn:
  • 2 tot 6 jaar oud: vervanging door een gratis nieuw model.
  • 6 tot 8 jaar oud: vervanging door een nieuw model met 50% korting.
  • 8 tot 10 jaar oud: vervanging door een nieuw model met 30% korting.
  • vanaf 10 jaar oud: vervanging door een nieuw model met 15% korting.
 • Bepaalde outletmodellen kunnen in geen geval worden vervangen door een nieuw model. EuroCave zal dit bij aanschaf aan de eindgebruiker melden.

Lid 11: Indien door een product dat een materiaal- of fabricagefout vertoont schade wordt veroorzaakt aan personen of andere zaken en/of goederen, waarvoor EuroCave aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid voor wat de schade aan personen betreft beperkt tot een maximum, waarvoor EuroCave een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten en voor wat de schade aan andere zaken en/of goederen betreft tot vijfmaal de factuurwaarde van de geleverde zaken. Indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van EuroCave, geldt deze beperking niet. Verdergaande aansprakelijkheid voor schade door een gebrek in het geleverde is uitgesloten.

Lid 12: De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan door oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onjuist onderhoud, waarbij door de klant of derden wijzigingen aan de zaak zijn aangebracht dan wel is geprobeerd deze aan te brengen. Ook vervalt de garantie wanneer het product door omstandigheden is beschadigd buiten de macht van EuroCave, daarbij inbegrepen extreme weersomstandigheden.

ARTIKEL 5: PRIJZEN EN BETALING

Lid 1: Alle prijzen zijn in Euro’s en gelden exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen moet het aankoopbedrag inclusief btw voor of bij aflevering zijn voldaan (contant, niet met biljetten van € 200 en € 500 of per pin). Bij orders boven € 7.500 exclusief btw wordt 20% aanbetaling gevraagd.

Indien anders overeengekomen en de klant binnen de overeengekomen termijn niet betaalt, is hij in verzuim en vanaf dat moment is hij de wettelijke rente + 2% aan EuroCave verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand zal tellen.

Lid 3: In tegenstelling tot het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn de verplichtingen van de klant in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer de klant in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden of hij insolvent geraakt.

Lid 4: Voor rekening van de klant komen alle redelijke kosten die EuroCave maakt, teneinde tot inning van haar vordering op de koper te komen, indien deze in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen. Deze kosten worden minimaal vastgesteld overeenkomstig het volgende schema:

over de eerste € 2.500,00 15%
o ver het meerdere tot € 6.000,00 10%
over het meerdere tot € 15.000,00  8%
over het meerdere tot € 60.000,00  5%

Lid 5: Uiterlijk binnen 1 maand nadat de opdracht is bevestigd, kan de opdracht geannuleerd worden. EuroCave brengt dan 30% van het totaalbedrag in rekening. Deze 30% wordt vermeerderd met alle redelijke kosten die EuroCave maakt, teneinde tot inning van haar vordering op de klant te komen, indien deze in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen.

ARTIKEL 6: LEVERINGSVOORWAARDEN

EuroCave hanteert de volgende voorwaarden voor een correcte bezorging:

Lid 1: Indien op de overeengekomen bezorg dag niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen, is EuroCave gerechtigd om een bedrag van € 100,00 inclusief btw in rekening te brengen. Dit bedrag moet voldaan zijn voordat de levering opnieuw plaats kan vinden.

Lid 2: EuroCave is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen plaatsen van een product door beperkte toegankelijkheid. Onze buitendienstmedewerkers zijn leidend hierin. Het product zal dan op een nader te bepalen plaats neergezet worden en indien gewenst zullen we samen kijken naar een andere oplossing om het product op zijn plaats te krijgen. Eventuele kosten daarvoor zijn voor rekening van de klant.

Lid 3: Klant dient zorg te dragen voor het verwijderen van alle obstakels die het naar binnen of naar boven brengen van producten kunnen bemoeilijken, denk hierbij aan kastjes, schilderijen, lampen, trapleuningen of andere voorwerpen die aan de muur zijn bevestigd. Parket, laminaat, lichte vloerbedekking etc. dient goed met plastic of karton afgedekt te worden. EuroCave kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade aan hierboven vermelde zaken.

Lid 4: Bezorging tot aan de eerste drempel: indien de aankoop wordt geleverd tot aan de eerste drempel, wordt het product niet uitgepakt. Ook nemen de bezorgers geen oude producten of verpakkingen mee retour.

Lid 5: Bezorging inclusief plaatsing: indien het product wordt uitgepakt, geplaatst en geïnstalleerd, wordt het verpakkingsmateriaal mee retour genomen. De klant dient te zorgen voor een 100% vlakke ondergrond. Producten worden niet door onze eigen bezorgers ingebouwd. Indien vooraf besproken wordt het oude product mee retour genomen.

Lid 6: EuroCave levert het product tot de 2e etage, mits toegankelijk via de trap. Onderaan deze voorwaarden staan voorbeelden van trappen en een aanduiding of we wel of niet kunnen plaatsen, natuurlijk altijd afhankelijk van de grootte van het product en van de specifieke situatie. Vanaf de 3de etage wordt uitsluitend bezorgd als gebruik kan worden gemaakt van een lift. Indien er geen lift aanwezig is, dient de klant zelf zorg te dragen voor de plaatsing.

Lid 7: Eilandlevering: EuroCave levert uitsluitend op het vasteland. De goederen worden op de afgesproken datum geleverd aan de eilandvervoerder. De kosten voor het vervoer naar en op het eiland zal EuroCave voor haar rekening nemen. De eilandvervoerder neemt contact met de klant op voor het maken van een leverafspraak.

ARTIKEL 7: CONFORMITEIT

Lid 1: De door EuroCave verstrekte gegevens zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aangebodene.

Lid 2: EuroCave is er slechts verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke handelskwaliteit. Alle bijzondere technische eisen welke door de klant aan de te leveren zaken worden gesteld, bijvoorbeeld in verband met gebruik van de te leveren zaken buiten Nederland en België, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de klant nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 8: RECLAMEREN

De klant is verplicht de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – op hun deugdelijkheid te (laten) onderzoeken. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de klant deze binnen zeven dagen aan EuroCave zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te melden. Niet zichtbare gebreken dient de klant binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering schriftelijk te melden aan EuroCave. Indien later melding wordt gemaakt van het gebrek, komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. De klant dient EuroCave in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken. Eventuele ontstane kosten zullen bij een ongegronde klacht voor rekening van de klant komen. De betalingstermijn wordt bij reclamering niet opgeschort.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

Lid 1: Indien de klant consument is gelden voor de aansprakelijkheid van EuroCave de wettelijke bepalingen.

Lid 2: Indien de klant geen consument is, is EuroCave jegens de klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 • Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 8 van deze voorwaarden;
 • EuroCave is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van EuroCave;
 • Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfs-, stagnatie- en/of gevolgschade, dan wel andere vormen van indirecte schade door de koper of derden geleden, is uitgesloten.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Lid 1: De door EuroCave geleverde zaken blijven het eigendom van EuroCave tot het tijdstip van voldoening door de klant van alle navolgende verplichtingen uit alle met EuroCave gesloten koopovereenkomsten, te weten:

 • De tegenprestatie(s) voor door EuroCave aan de klant krachtens overeenkomst(en) geleverde of te leveren zaken;
 • Vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de klant van zodanige overeenkomst(en).

Lid 2: Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen heeft EuroCave het recht afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsbehoud rust bij de klant of derden die de zaak voor de klant houden terug te halen of terug te doen halen op kosten van de klant. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.

Lid 3: De klant mag de goederen niet doorverkopen of als betaalmiddel inzetten. Daarnaast is de klant niet bevoegd de goederen te verpanden of met enig ander recht te bezwaren. Mochten derden beslag leggen dan wel rechten willen vestigen of doen gelden op de goederen, dan dient de klant hiervan onmiddellijk EuroCave op de hoogte te stellen.

Lid 4: Verwacht mag worden dat de klant alle redelijke maatregelen treft om het eigendomsrecht van EuroCave te beschermen. Hieronder valt het verzekerd houden van de zaak gedurende het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffings- of waterschade alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering dient op verzoek ter inzage voorgelegd te worden aan EuroCave. Bij eventuele uitkering van de verzekering is EuroCave gerechtigd tot het innen van deze penningen. Voorstaande geldt alleen indien het de klant niet onredelijk hindert in de bedrijfsvoering.

ARTIKEL 11: RISICO-OVERGANG

Lid 1: Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de klant op het moment waarop de zaak in de macht van de klant komt, indien deze in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen. Deze kosten worden minimaal vastgesteld overeenkomstig het schema van artikel 5, lid 4.

Lid 2: Uiterlijk binnen 1 maand nadat de opdracht is bevestigd, kan de opdracht geannuleerd worden. EuroCave brengt dan 30% van het totaalbedrag in rekening. Deze 30% wordt vermeerderd met alle redelijke kosten die EuroCave maakt, teneinde tot inning van haar vordering op de koper te komen, indien deze in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen EuroCave en de klant.

ARTIKEL 13: BEVOEGDE RECHTER

In afwijking van de wettelijke bepalingen daaromtrent heeft EuroCave het recht de klant, in geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Arrondissementsrechtbank van haar vestigingsplaats. Indien de klant een consument is, heeft hij echter het recht gedurende een maand nadat EuroCave zich op dit beding heeft beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Trapsoorten Nederlands

Showroom

 • Onze showroom is alleen op afspraak te bezoeken.
 • Stationsplein 1
  2880 Bornem

  Telefoon: 03 808 12 42
  E-mail: info@eurocave.be

Openingstijden

Showroom:
Vrijdag & zaterdag:
9.00 tot 18.30

Kantoor:
Maandag-Zaterdag:
9.00 tot 17.30

Betaalmethoden

betaalmethoden

 map BE